Unbrick Vivo

unbrick Vivo Y51L, repair boot Vivo Y51L

Livemobi nhận unbrick Vivo Y51L, repair boot Vivo Y51L , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) không …

Đọc thêm »